Medlemskap

Sambruket i Sösdalabygden är en ekonomisk förening. Här följer litet information om vad det är, vad det innebär att bli medlem och hur man blir medlem.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en företagsform där alla har en andel i företaget i form av en medlemsinsats och alla har en röst på föreningsstämman. Föreningen arbetar ganska likt en ideell förening. Styrelsen sköter det löpande arbetet och varje år granskar föreningsstämman det som skett under det gångna året. Föreningsstämman anger riktlinjer för hur styrelsen ska sköta föreningen. Mellan stämmorna ansvarar styrelsen för att verksamheten bedrivs på ett klokt sätt. Om styrelsen bryter mot regler eller riktlinjer och föreningen lider skada kan styrelseledamöterna bli personligt ansvariga.

Medlemskap och medlemsinsats

I Sambruket i Sösdalabygden ekonomisk förening har vi beslutat att en medlemsinsats är 10 000 kronor. Man ansöker om medlemskap med brev eller e-post till styrelsen. Skriv några rader om dina tankar om ditt medlemskap och ange alla dina kontaktuppgifter. När styrelsen beviljat medlemskap kan du betala din medlemsinsats. Om du inte har råd att betala hela medlemsinsatsen på en gång kan du sprida ut betalningarna på upp till fem år. Så fort den första inbetalningen kommit in räknas du dock som medlem.

Vad får man som medlem?

Medlemskapet i Sambruket i Sösdalabygden innebär att man har en andel i föreningen och får vara med och dela på föreningens resurser. Medlemmarna kommer att kunna delta i gemensamhetsodlingar.

På sikt räknar vi med att den som är intresserad, kan utveckla det hela till ett permanent boende. Vi behöver en hel del medlemmar som brukar gården. Arbete och pengar som vi investerar i gården kan att öka dess värde som i så fall bokförs på medlemmarnas andelar.

I framtiden hoppas vi att det ska finnas många som vi i landet. Det är viktigt att hitta en samarbetsform mellan de lokala sambruken så att det går att flytta sin andel från en plats till en annan.

Ansökan

Här följer en förenklad beskrivning av hur man blir medlem.

På Sambruket i Sösdalabygden har vi en ömsesidig prövoperiod för den som är intresserad av medlemskap. Prövoperioden som aspirant är oftast sex månader. Prövoperioden är till för att aspiranten skall få lära känna Sambruket och personer på Sambruket får lära känna aspiranten. Juridiska personer som föreningar kan bli medlemmar i Sambruket i Sösdalabygden.

De som är intresserade av att bli medlemmar erbjuds att komma på ett informationsmöte som hålls av en representant från styrelsen. Mötet hålls en gång i månaden i anslutning till medlemsmöte. Om personen vill bli aspirant tillstyrker eller avslår styrelsen detta vid det styrelsemöte som infaller veckan efter informationsmötet.

Alla aspiranter ska ha minst en men kan ha två faddrar. Som aspirant kan man ha önskemål kring person eller egenskaper men styrelsen är den som beslutar om fadderskapet, även om antalet faddrar. Att vara fadder innebär att vara beredd att svara på frågor, visa praktiskt hur olika saker går till samt med särskilt varm hand ta sig an aspiranten, förmedla Sambrukets syfte och se till så att apiranten får ta del av Sambrukets verksamhet och omställning. En fadder skall ha erfarenhet av att vara medlem.

Utöver informationsmötet bör aspiranten komma till Sambruket minst en gång under aspiranttiden, men gärna oftare. Det går bra att delta i olika löpande aktiviteter eller vara med då vi har events och samtidigt träffa andra medlemmar.

Aspiranter får del av medlemsbrevet som skickas ut regelbundet och kan även delta i arbetsgrupper och finnas med på deras sändlistor etc.

Endast medlemmar har dock rösträtt i föreningen Sambruket i Sösdalabygden.

Perioden avslutas med ett samtal som aspirant och fadder kallas till och där två representanter från styrelsen deltar. Samtalet sker i anslutning till medlemsmöte. Aspirant och fadder bör förbereda sig och sätta sig in i föreningens stadgar. Samtalet är en möjlighet att gemensamt utvärdera, hitta förbättringsmöjligheter och att komma till beslut om aspiranten vill bli medlem. På styrelsemötet veckan efter kommer styrelserepresentanterna till styrelsen antingen rekommendera eller avråda önskan om medlemskap. Styrelsen fattar sedan beslut.

Sparande

Att spara i fasta värden är förståndigt men ganska ovanligt idag. Vi erbjuder våra medlemmar möjlighet att placera sitt sparande i den ekonomiska föreningen. För att få spara hos oss måste du vara medlem. En gång om året kommer vi att värdera föreningens tillgångar. Om värdet av föreningens tillgångar har stigit kommer värdestegringen att fördelas på medlemmarnas insatser genom insatsemissioner.

När man betalt sin medlemsinsats kan man fortsätta att spara i så kallade sparinsatser. Föreningens värdestegring fördelas lika på båda formerna av insatser.

Den kortaste spartid vi normalt erbjuder är 2 år utöver startåret. Anledningen till det är att vi måste arbeta långsiktigt med föreningens finansiella resurser. Under vissa perioder kan vi erbjuda andra villkor för sparandet, för att öka spartakten inför ett förvärv.