Stadgar

Stadgar för Sambruket i Sösdalabygden ek. för.

Antagna 2010-08-23 vid föreningsstämma, reviderade 2011-03-07, 2015-08-22 och 2018-02-22.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Sambruket i Sösdalabygden ek för.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska, ekologiska och sociala intressen genom:

– att driva jordbruk eller trädgårdsnäring för medlemmarnas gemensamma räkning,

– att förvalta jord och skog på ett hållbart sätt som gynnar bygden,

– att fungera som en länk mellan lokalbefolkning och matproduktion i Sösdalabygden med omnejd,

– att organisera samverkan mellan matproducenter i Sösdalabygden med omnejd,

– att erbjuda bra lärandemiljöer för personer och grupper som är intresserade av omställning till fossilbränslefri drift,

– att arbeta för skapandet av ett Omställningscentrum med verksamheter som kan bidra till att öka Sösdalabygdens resiliens,

– att erbjuda platsanpassat boende,

– att erbjuda möjlighet till sparande i naturresurser och lokalt företagande.

Föreningens medlemmar deltar i verksamheten med egen arbetsinsats, genom tillhandahållande av varor och tjänster och finansiellt kapital samt genom begagnande av föreningens tjänster.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Hässleholms kommun, Skåne län,

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas enskilda personer, juridiska personer och ideella föreningar som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Ansökan om inträde görs skriftligen och prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Ansökan skall innehålla namn, postadress, telefonnummer och personnummer eller organisationsnummer samt i förekommande fall stadgar och e-postadress. Juridisk person bifogar en kopia av sitt registreringsbevis till ansökan.

§ 5 Medlemsinsats och sparinsats

Varje medlem skall delta i föreningen med en medlemsinsats om minst tiotusen (10 000) kronor. Medlem får därutöver delta med sparinsatser. Medlemsinsatsen skall betalas kontant, genom apportegendom eller insatsemissioner inom 5 år efter inträdet i föreningen, dock med minst 2 000 kr per år.

Sparinsats kan även göras genom arbete efter beslut av styrelsen.

§ 6 Årsavgift

Medlem skall till föreningen betala årsavgift (högst 600 kr) enligt föreningsstämmans eller extra föreningsstämmans beslut.

§ 7 Styrelse

Föreningens styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst tre och högst nio ledamöter inklusive ordförande. Styrelseledamots mandattid är två år med växelvis avgång. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 8 Revisor och revision

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en revisor med högst en revisorssuppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorn senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 9 Valberedning

Föreningsstämman kan välja att utse en valberedning som då ska bestå av lägst två och högst tre ledamöter, varav en väljs som sammankallande.

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Föreningsstämma

Föreningsstämma skall utlysas av styrelsen och hållas inom 6 månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman. Till extra föreningsstämma kan kallas senast 1 vecka före stämman. Vid kallelse till extra föreningsstämma skall de ärende som föranleder stämman särskilt anges.

Medlem som önskar hänskjuta ärende till ordinarie föreningsstämma bör skriftligen anmäla detsamma till styrelsen senast två veckor före stämman.
Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen, då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen begärts av styrelsen, revisor eller minst en tiondel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna. Styrelsen äger själv rätt att kalla till extra föreningsstämma när den så finner lämpligt. Vid stämma skall den person som styrelsen utser vara protokollförare.

Röstberättigad i föreningen är endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen och inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits. Varje medlem har en röst i föreningen.

Ombud vid stämman får endast medlem eller annan legal företrädare för medlem vara. Ombud skall lämna skriftlig dagtecknad fullmakt och får företräda tillsammans högst två medlemmar.

§ 12 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av stämmoordförande och protokollförare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av två justerare tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

6. Styrelsens årsredovisning.

7. Revisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.

12. Val av ordförande och styrelseledamöter jämte suppleanter.

13. Val av revisor jämte ev suppleant.

14. (Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen.)

15. Beslut om årsavgift och ev serviceavgifter.

16. Fråga om arvoden och ersättningar till valda funktionärer.

17. Frågor som väckts av styrelsen eller av medlem.

18. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

19. Stämmans avslutande.

Extra föreningsstämma skall inledas med punkterna 1-5 i denna paragraf. Vid extra föreningsstämma får därutöver inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 13 Vinstfördelningsgrunder

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, efter i lag föreskriven avsättning till reservfonden, enligt föreningsstämmans beslut

1. föras i ny räkning,

2. utdelas som insatsränta på medlemsinsatserna,

3. överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission i förhållande till respektive medlems insatser (medlemsinsats och sparinsats) eller

4. användas för annat ändamål som föreningsstämman beslutar om

§ 14 Meddelanden och information

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

Det åligger varje medlem att på eget initiativ meddela till föreningen eller av styrelsen utsedd person, förändringar av adress-, telefon- och e-postuppgifter. Likaledes i det fall verksamheten övergår i annan juridisk person. I det senare fallet skall en ny medlemsansökan tillställas föreningen.

§ 15 Beslut

Alla beslut vid föreningsstämma fattas med enkel majoritet, utom vad som sägs under paragraferna 17 och 21. Vid lika röstetal gäller den mening som föreningens valda ordförande biträder, dock avgörs personval vid lika röstetal genom lottning. Omröstning sker öppet.

§ 16 Styrelsens uppgifter, sammanträden, mm

Vid sidan av bestämmelserna i dessa stadgar och gällande lagstiftning är det styrelsens roll och ansvar:

– att verka för föreningens ändamål och övervaka verkställigheten av fattade beslut och övriga åliggande enligt dessa stadgar

– att omhänderha föreningens ekonomi och bokföring samt upprätta årsredovisning som framlägges vid föreningsstämman.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när styrelseledamot begär detta. Vid sammanträden skall föras protokoll, vilket justeras av sammanträdets ordförande och en därtill vald närvarande ledamot.

§ 17 Ändring avgifter, stadgar, mm

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst kvalificerad (3/4-dels) majoritet på två på varandra följande stämmor varav den ena kan vara en extra föreningsstämma.

§ 18 Utträde

Anmälan om utträde skall ske skriftligen till föreningens styrelse och vara försedd med medlemmens namnteckning,

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter anmälan om utträde/uteslutning.

§ 19 Uteslutning

Medlem som ej iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Om uteslutning sker skall styrelsen snarast underrätta medlemmen skriftligen, till den av medlemmen senast anmälda postadressen.

Medlem som uteslutits förlorar omedelbart rätten att delta i överläggningar och beslut om
föreningens angelägenheter.

§ 20 Återbetalning och lösen av medlemsinsatser

Medlem som avgått har rätt att 6 mån efter räkenskapsårets slut få tillbaka sin medlemsinsats och på andelen belöpande vinstmedel i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 1 § lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Inkommer inte sådan begäran inom 6 månader efter utträdet tillfaller insatserna föreningen och överförs till reservfonden.

Medlem som deltar i föreningen med sparinsats har rätt att få tillbaka denna utan att avgå ur föreningen. Sparinsatser utbetalas årligen den 1 juli. Uppsägning av sparinsatsen skall vara gjord senast i november tre år före utbetalningsåret, om inte annat avtalats.

§ 21 Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen får endast ske efter beslut på två på varandra följande föreningsstämmor av vilka minst det ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Sådant beslut skall vid båda stämmorna biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av närvarande röstberättigade medlemmar.

Vid upplösning av föreningen skall, sedan verksamheten avvecklats, tillgångarna återbetalas fill medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 22 Övrigt

Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i Lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.